Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Новини

  Новини

  Организиране на транспорт за работниците и служителите на „Шнайдер Електрик България” ЕООД от 1-ви юни 2014

  EU project image 

  Заводът на Шнайдер Електрик в Пловдив започна проект ”ДЕСТИНАЦИЯ ШНАЙДЕР” (ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0135-С0001), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Общата цел на проекта е да допринесе към мобилността на работната ръка, като предпоставка за запазване на заетостта.

  Проектът ще подсигури качествен транспорт на минимум 730 работници и служители, съобразен с тяхното работно време и местоживеене, като по този начин ще стимулира работниците и служителите на Шнайдер Електрик България ЕООД да се възползват от осигурения транспорт до работното място и да запазят заетостта си.

  Общата стойност на проекта е 642 583,36 лв., като собственият принос на Шнайдер Електрик е 327 717,51 лв.

  Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
   „Шнайдер Електрик България” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.