• Как центровете за обработка на данни могат да намалят разходите за енергия

Оператори в център за данни, които работят на отдалечен от конзолата на центъра компютър
ПОПИТАЙТЕ ЕКСПЕРТА РОБ МАККЪРНЪН, старши вицепрезидент на Глобалния канал за информационни технологии, който ще отговори на въпроси относно центровете за данни и необходимите стъпки за намаляване на разходите за енергия.

Предприятията се ориентират към възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и управление на потреблението на енергия

Въпрос: Какво е най-голямото предизвикателство пред центровете за данни?
Отговор: Центровете за данни консумират около 2% от електроенергията в САЩ. Поради покачването на цените на енергията, предприятията преосмислят начина, по който захранват своите центрове за данни. Някои от най-големите центрове за данни в света използват алтернативни енергийни източници, за да намалят разходите си и да намалят натоварването върху електрическата мрежа. Компании като Apple например използват фотоволтаична енергия. Но повечето предприятия нямат ресурси да изградят на място инфраструктура за възобновяема енергия. За щастие, необходимата технология за съкращаване на енергийните разходи от 30% до 50% е на тяхно разположение.

Въпрос: Как могат предприятията да се възползват от възобновяемата енергия?
Отговор: Източниците на възобновяема енергия могат да намалят разходите, но цените често варират. Сушата и ниските нива на реките могат да повишат цените на енергия от ВЕЦ в рамките на седмица. В следващата седмица, внезапни наводнения могат да понижат цените драстично. Такива колебания затрудняват прогнозирането на разходите. Планираният подход към управлението на енергията може да помогне на предприятията да използват най-ефективния източник на енергия към даден момент, особено ако си партнират с подходящ и устойчив доставчик на услуги.

Въпрос: По какъв друг начин могат да се постигнат икономии на енергия?
Отговор: Енергийната ефективност е от решаващо значение. Архитектурата на центъра за данни също помага за постигане на енергийна ефективност и осъществяване на контрол върху енергийното потребление. Например, системата за задържане на въздуха може да доведе до икономии от 25%, а икономайзерите могат да спомогнат за намаляване на потреблението в режим "свободно охлаждане". Изчислено е, че с правилната технология потреблението на енергия може да се намали до 30%.

Друга възможност се предоставя от управлението на търсенето, което преобрази енергийния пазар. Предприятията могат да определят кога е най-добре да използват електроенергия и да работят в тясна връзка с доставчиците на електроенергия, за да продават обратно неизползваната енергия в пикови моменти, създавайки нови източници на приходи. Управлението на търсенето изисква активно участие, но си струва, защото въглеродните емисии могат да бъдат намалени с 50% в рамките на 20 години.

Как центровете за обработка на данни могат да намалят своите разходи за енергия
Научете повече