Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   Декларация за поверителност на личните данни

   Декларация за поверителност на личните данни на Schneider Electric

   1. Schneider Electric се ангажира да защитава Вашите лични данни

   Schneider Electric се ангажира да защитава Вашата поверителност и лични данни. Силно препоръчително е да прочетете тази декларация за поверителност.

   Тази декларация за поверителност Ви запознава с нашите практики за поверителност, начина на онлайн събиране на лични данни и начина на използване на тази информация от нас. Настоящата декларация е достъпна от началната страница, както и от долната част на всяка уеб страница на Schneider Electric.

   Schneider Electric подкрепя фундаменталните права за поверителност и защита на личните данни, както и съответствието с националните и международните правила закони за поверителност.

   В своите правни и етични принципи, „Нашите принципи за отговорността“, Schneider Electric се ангажира да поддържа поверителност на всички лични данни и стриктно да ограничава разкриването им съгласно местното законодателство.

   Schneider Electric състави тази декларация за поверителност в качеството на външна публикация на обвързващите корпоративни правила („ОКП”) за поверителност на данните, ратифицирани от Органа за защита на данните на Европейския съюз през м. ноември 2012 г.

   В обвързващите корпоративни правила за поверителност на данните на Schneider Electric са спазени и отчетени основните принципи на Директива 95/46/EО на Европейския съюз, тъй като нашето седалище се намира в ЕС.

   Нашите правила за поверителност са приложими във всички наши дъщерни дружества при събирането, обработката, ползването, разпространението, преноса и съхранението на лична информация. Те налагат общи правила за всички наши организации във всички държави и имат за цел да осигурят високо ниво на защита на личните данни.

   2. Приложимост на настоящата декларация за поверителност

   Schneider Electric е глобална компания, разполагаща с трансгранични правни субекти, стопански процеси, управленски структури и технически системи. Тази декларация за поверителност е приложима към всички уеб сайтове, домейни, услуги, приложения и продукти, собственост както на Schneider Electric, така и дъщерните дружества, изцяло наша собственост („Сайтове или услуги на Schneider Electric“); изключение правят само политики или декларации за поверителност, които са специфични за конкретна програма, продукт или услуга на Schneider Electric, и които могат да заменят или допълнят тази Политика за поверителност. Политиката за поверителност обвързва всички дъщерни дружества и служители на Schneider Electric.

   3. Как обработваме Вашата лична информация?

   Schneider Electric съблюдава правата за поверителност и интересите на всеки индивид, служител, кандидат или клиент. При обработката на Вашите лични данни дъщерните дружества на Schneider Electric спазват следните принципи:

   1. Справедлива и законосъобразна обработка на личните данни.

   2. Събиране на лична информация за точно определени, законосъобразни цели, която не се обработва допълнително по начини, несъвместими с тези цели.

   3. Събиране на личните данни, които са приложими за и не надхвърлят целите, за които биват събирани и ползвани. Когато е уместно и подходящо, информацията може да бъде представена анонимно, в зависимост от естеството на данните и рисковете, свързани с предназначението й.

   4. Поддържане на точни и, когато е необходимо, актуални лични данни. Ние предприемаме разумни стъпки за коригиране или изтриване на данни, които са неточни или непълни.

   5. Съхранение на личната информация за такъв период от време, какъвто е необходим за целите, за които тя се събира и обработва.

   6. Обработка на личните данни в съответствие със законовите права на лицата.

   7. Предприемане на подходящи технически, физически и организационни мерки за препятстване неоторизирания достъп, незаконосъобразната обработка и неоторизираната или случайна загуба, унищожаване или повреждане на личните данни.

   8. Обработка на личната информация въз основа на следното законово основание:
   - вие недвусмислено сте дали Вашето съгласие; или
   - обработката е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемането на стъпки по Ваша молба, преди сключването на договор; или
   - обработката е необходима за постигане на съответствие със законово задължение, което Schneider Electric трябва да изпълни; или
   - обработката е необходима за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните; или
   - обработката е необходима за изпълнение на задача, реализирана в обществен интерес, или за изпълнение на официално правомощие, дадено на контролния орган или трета страна, на която се предоставят данните; или
   - обработката е необходима за целите на законосъобразните интереси, преследвани от Schneider Electric или от трета страна или страни, на които се предоставят данните освен в случаите когато с приоритет пред тези интереси се ползват интереси, свързани с основни права и свободи на субекта на данните.

   Всички правни субекти на Schneider Electric осигуряват съблюдаването на тези принципи.

   4. Защо събираме лична информация от Вас?

   Нашите основни цели при събирането на информация са свързани с предоставянето на нашите клиенти и на другите потребители на висококачествено обслужване и възможност за гладко, ефективно и персонализирано използване на сайтовете. Например, ако закупувате продукти или заявявате информация от сайтовете, ние използваме Вашите лични данни, за да попълним Вашата поръчка или да осигурим заявената информация.

   Schneider Electric може да събира лична информация от Вас, за да изпълнява различни транзакции, като:

   •  поръчки за продукти или услуги, активации и регистрации
   •  създаване на профили
   •  отговаряне на заявки за информация
   •  маркетинг или абонаменти за поддръжка
   •  влизане в конкуренция или участие в проучвания
   •  молби за кандидатстване за работа

   5. Каква информация се събира?

   Schneider Electric набира и използва Вашата лична информация с цел по-добро обслужване и персонализация на Вашия опит и взаимодействие с Schneider Electric. Набирането се извършва след уведомяване по подходящ начин и искане на Вашето съгласие, наред с изискуемите регистрационно-уведомителни действия по отношение на органите за защита на личните данни, когато това се изисква.

   Лична информация (или лични данни) означава Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, специфични за неговата физическа, физиологична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

   Тази декларация за поверителност не покрива личната информация, предоставена анонимно, или в случай на използване на псевдоними. Данните се считат за анонимни, ако физически лица вече не са идентифицируеми или са идентифицируеми само при влагане на диспропорционално големи разходи, време или труд. Използването на псевдоними е свързано със замяната на имена или други идентификатори със заместители, така че идентификацията на физически лица да стане невъзможна или като минимум значително по-трудна. Ако данни, предоставени анонимно, престанат да бъдат анонимни (т.е., физическите лица отново станат идентифицируеми), или ако се използват псевдоними, но псевдонимите дават възможност за идентификация на физическите лица, тогава Декларацията за поверителност става отново приложима.

   Решението за това дали да ни предоставите лична информация е Ваше, макар че ако изберете да не направите това, ние си запазваме правото да не Ви регистрираме като потребител или да не Ви предоставяме продукти или услуги.

   Видовете лична информация, която събираме от Вас, могат да включват:
   • Вашето име, дружество, имейл адрес, телефонен номер, адрес на фактуриране и адрес на получаване
   • вид на клиент, професионални задължения, заемана длъжност, възлагащ/закупуващ орган, времеви период на закупуване и други
   • предпочитани продукти и услуги, предпочитания за контакт, степен на образование и професионална квалификация и интерес към определени длъжности
   • Вашият потребителски ID и парола в Schneider Electric (когато е уместно)
   • информация за кредитна карта (когато е уместно)
   • IP адрес (вж. главата относно бисквитките)

   Как използваме Вашата информация?

   Ние събираме и използваме информацията по редица начини, включително следните:

   Браузване и търсене: Ние събираме определена лична информация, когато посещавате нашите сайтове или кликвате върху различни линкове за продукти и услуги. Ние събираме тази информация, за да подобряваме Вашия опит като интернет потребители при Ваши следващи посещения (например: избор на държава), да управляваме сайтовете по-ефективно, да набираме разнообразна демографска информация, да проследяваме нивото на активност на сайтовете и да проверяваме ефективността на нашата реклама. (Вж. глава 8 относно бисквитките)

   Поръчване: Ние събираме лична информация, когато купувате продукти и услуги. Ние събираме тази информация, за да Ви доставим поръчката, да получим плащането и да осъществим връзка с Вас относно статуса на поръчката.

   Техническа поддръжка: Ние можем да събираме информация, когато заявявате техническа поддръжка на продукти на Schneider Electric. Тази информация е необходима за идентификация на Вашите системи, установяване на конфигурацията на продуктите, диагностициране на Вашите проблеми и предоставяне на решения.

   Онлайн анкети и гласуване: Ние събираме лични данни от клиенти, които доброволно попълват анкети или участват в гласувания. Ние използваме тази информация за подобряване на нашите продукти и услуги. Промоционални дейности: Ние събираме лични данни от Вас, когато се включите в промоционална програма или дейност. Ние използваме тази информация, за да администрираме програмата или дейността, да изпращаме промоционални имейли, да изпращаме уведомления за победителите и да направим списъка на победителите публично достъпен съгласно приложимата нормативна уредба и законодателство.

   Информационни бюлетини и промоционални имейли: Ние събираме лични данни, когато заявите получаване на информационни бюлетини, промоционални имейли и друга информация. Ние използваме тези данни, за да предоставим заявената от Вас информация. Информация за контакт: Ако се свържете с нас, ние регистрираме и съхраняваме Вашата кореспонденция или коментари, включително лична информация, във файл конкретно за Вас. Ние използваме тази информация, за да Ви предоставим по-добро обслужване, в случай че се свържете отново с нас.

   Ние можем да съхраняваме информацията за разумен период от време за посочените по-горе цели.

   Кака използваме информацията за маркетинг?

   Ние (включително компаниите от нашата група) можем да използваме информацията, която набираме, за да Ви информираме чрез писмо, по факс, по телефон, със SMS и имейл за промоции, новини и нови продукти, които считаме, че може да представляват интерес за Вас. Като ни предоставяте информация, Вие се съгласявате да се осъществява връзка с Вас по тези методи за споменатите цели. Ако не желаете да получавате маркетингова информация от нас, моля укажете това на съответното място във формата за регистрация или заявка.

   6. Какво правим с Вашите лични данни?

   Ако ни предоставите лични данни, директно или чрез препродавач или друг бизнес партньор, ние:

   • Няма да ги продаваме или даваме под наем на трета страна без Ваше разрешение – макар че, ако дадете явно съгласие, ние можем да използваме информацията за контакт, за да Ви предоставяме информация, с която считаме, че трябва да сте запознати или която може да Ви бъде полезна, като (например) новини за нашите услуги и продукти и изменения в Условията на обслужване
   • Предприемаме разумни в търговски аспект предпазни мерки, за да защитим данните от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, изменение и разрушаване
   • Няма да използваме или разкриваме данните, освен:

   > ако са необходими за предоставяне на заявените от Вас услуги или продукти, като (например), предоставянето й на куриер за доставка на поръчаните продукти;
   > по други начини, описани в тази политика на поверителност, или за които сте дали съгласието си по друг начин;
   > съвместно с друга информация така, че Вашата идентичност да не може да бъде определена (например, статистически разчети);
   > според изискванията на закона, например в отговор на призовка или заповед за претърсване;
   > на външни одитори, които са съгласни да съхранят поверителността на информацията;
   > според нуждите, за прилагане на Условията за обслужване;
   > според нуждите, за защита на правата, безопасността или собствеността на Schneider Electric, неговите потребители или други; това може да включва (например) обмен на информация с други организации за защита от измама и/или намаляване на риска.

   7. Вашето съгласие

   Като ни предоставяте Ваши лични данни и използвате сайтовете, Вие се съгласявате да обработваме личните Ви данни и чувствителните лични данни за гореспоменатите цели. Вие също така се съгласявате да предаваме информацията в държави или юрисдикции, които не осигуряват нивото на защита на данните, осигурявано в ЕС, ако това е необходимо за гореспоменатите цели и при спазване на приложимото законодателство. Ако ние извършим такова предаване на данните, ако е уместно, ние ще сключим договор, за да гарантираме, че Вашата информация е защитена. Ако ни предоставите информация за друго лице, Вие потвърждавате, че то Ви е възложило да действате от негово име, да давате съгласие за обработката на неговите лични данни, включително чувствителни лични данни, и че сте го информирали за нашата идентичност и целите (описани по-горе), за които личните данни ще бъдат обработвани.

   8. Бисквитки

   Бисквитките представлява информация под формата на много малък текстов файл, който се записва на твърдия диск на интернет потребителя. Той се генерира от сървъра на уеб страницата, който е практически компютърът, опериращ с уеб сайта. Информацията, включена в бисквитките, се определя от сървъра, и може да се използва от този сървър винаги, когато потребителят посети уеб сайта. Бисквитките могат да се разглеждат и като идентификационна карта на интернет потребителя, която казва на уеб сайта кога потребителят го посещава отново.
   (Източник: www.AboutCookies.org)

   Използването на бисквитки ни дава възможност да Ви предоставяме някои опции и осигурява информация относно посещението на уеб сайта. Ние можем да използваме бисквитки и за да направим сайтовете по-лесни за използване от потребителя. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки, като това не се изисква от Вас. Вие просто можете да смените браузъра си, за да препятствате приемането им, като продължите да ползвате повечето опции на сайтовете.

   Ако искате да изтриете бисквитките, които вече са на компютъра Ви, или да прекратите приемането на бисквитки в бъдеще, вижте инструкциите на производителя, като кликнете върху опцията за помощ „Help“ в менюто на Вашия браузър. За повече информация посетете www.AboutCookies.org.

   Бисквитки на трети лица за целите на анализа

   За да предоставим на нашите посетители по-добро обслужване, ние измерваме броя на преглежданията на сайта, броя на посещенията, различните действия, изпълнявани от посетителите на сайта, географското местоположение на посетителите и колко пъти посетителите посещават отново сайта. За целта, ние използваме два софтуерни инструмента за интернет анализ: Analyzer и Google Analytics, както и Munchkin Cookie на компанията Marketo.

   Информация за Analyzer (AT Internet - http://www.atinternet.com)

   Що се отнася до AT Internet, „бисквитките“ се използват за извършване на релевантно и подробно статистическо проучване. „Бисквитките” се използват в допълнение към таговете на JavaScript и, благодарение на използването на „бисквитки”, става възможно усъвършенстването на анализите на тагове на JavaScript; те също така позволяват на клиентите на AT Internet да разпознават посетителите при всяко посещение на сайта. Тези „бисквитки” съхраняват информация, свързана само с един ID на потребител на AT Internet, в никакъв случай тази информация не се използва за набиране на лични данни на посетителите.

   Всички получени резултати се компилират и са напълно анонимни. Резултатите предоставят информация относно навигацията и поведението на интернет потребителите на уеб сайтовете на клиентите на AT Internet – информация, като: брой посетители, брой посещения, брой разгледани страници и друга информация, необходима за ефективното измерване на интересите на интернет потребителите. С тези резултати става възможно подобряването на ергономиката и съдържанието на такива уеб сайтове.

   За да проверите Вашите права за достъп, правото на отговор и правото на премахване на данни, моля посетете http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/.

   Информация за Google Analytics

   Този уеб сайт използва и Google Analytics, услуга за интернет анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google”). Google Analytics използва „бисквитки”, които представляват текстови файлове, записвани на Вашия компютър и помагащи на уеб сайта да анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от бисквитките за Вашето използване на уебсайта, се изпраща на и съхранява от Google на сървъри в САЩ.

   Ако на този уеб сайт е активирано анонимизиране на ІР, Вашият IP адрес ще бъде орязан в рамките на зоната на държавите - членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението на Европейската икономическа зона. Само в изключителни случаи към сървър на Google в САЩ се изпраща целия ІР адрес и се орязва там. Анонимизирането на IP е активирано на нашия уеб сайт.

   Google ще използва тази информация от името на оператора на уеб сайта с цел оценка на използването на уеб сайта, съставяне на отчети за активността на уеб сайта за операторите на уеб сайта и предоставяне на други услуги, свързани с активността на уеб сайта и използването на Интернет.

   ІР адресът, който Вашият браузър предава в обхвата на Google Analytics, не се свързва с никакви други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете съответните настройки на Вашия браузър, но моля отбележете, че в такъв случай, няма да можете да използвате пълната функционалност на този уеб сайт. Също така можете да се отпишете от това да бъдете проследяван от Google Analytics в бъдеще, като свалите и инсталирате добавката за браузъри Google Analytics Opt-out на Вашия текущ уеб браузър: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

   Marketo Munchkin Cookie

   Ние използваме софтуер за маркетинг на трети лица от компания, наречена Marketo, за да изпращаме нашите имейли. Ние използваме бисквитки като част от проследяването, за да получаваме информация за нивото на преглеждане на имейлите и честотата на пренасочване. Ние също така проследяваме активността на уеб сайта. Например, посетителите могат да свалят бяла книга за маркетинга от сайта, като ние използваме бисквитки на Marketo, за да видим кой прави това и дали след това посещава други части на уеб сайта. За повече информация относно политиката за поверителност и бисквитки на компанията Marketo моля вижте политиката за поверителност на компанията Marketo на: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy

   Как става това?

   Ние вграждаме Munchkin Javascript снипети на Вашите сайтове. Когато в сайта влезе посетител, ние поставяме бисквитки на уеб браузъра на посетителя (ако няма такива) и изпращаме съобщения към нашите сървъри за уеб активността на този посетител.
   Това поведение е много функционално, много подобно на това на останалите интернет проследяващи скриптове, като Google Analytics.
   Нашите бисквитки са основен файл, видим само за нас.

   Какво получава Munchkin?
   Когато се използва даден сайт, Munchkin автоматично набира следната информация:

   посещения на сайта
   брой кликвания върху линкове
   IP адрес
   Референт
   ID на нашите бисквитки
   Ако предпочитате да не поставяме бисквитки на Вашия уеб браузър, можете да се отпишете, като кликнете върху бутона „opt-out” по-долу:   9. Как защитаваме Вашата информация

   Schneider Electric и неговите дъщерни дружества са ангажирани да предприемат подходящи технически, физически и организационни мерки за защита на личните данни на служителите и клиентите от неоторизиран достъп, незаконосъобразна обработка, неумишлена загуба или повреждане, както и неоторизирано унищожаване.

   Ние предлагаме използването на защитен сървър за подаване на поръчки или достъп до информацията на Вашия акаунт. Така Вашата информация се криптира, преди да ни бъде изпратена. Ние също така предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме сигурността, точността и актуалността на предоставената ни информация и за да я съхраняваме толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които тя се използва.

   Ние ограничаваме достъпа до нашите вътрешни системи, в които се съхраняват личните данни, до избрана група от оторизирани потребители, които получават достъп до такива системи чрез използването на уникален идентификатор и парола. Достъпът до личните данни е ограничен до и предоставен на тези лица с цел изпълнение на техните служебни задължения.

   Нашата политика за достъп на трети лица определя правилата, касаещи видовете достъп, предоставян на трети лица, съобразно техните потребности и нивото на сигурност, което трябва да бъде гарантирано. Тази политика е приложима към всички трети лица, искащи достъп до системите, приложенията, мрежовите устройства и услуги и има за цел да ограничи рисковете от неоторизиран достъп до информационните системи на Schneider Electric, като осигури ограничен достъп съобразно конкретните потребности.

   Ние, обаче, не можем да гарантираме защитата на данните, които ни предоставяте, и Вие приемате рисковете, присъщи за онлайн кореспонденцията и закупуването през интернет. Всички покупки, направени от Вас през сайтовете, са подчинени на условията на тези сайтове.

   10. Линкове към уеб сайтове на трети лица

   Сайтовете или услугите на Schneider Electric могат да предоставят линкове към приложения, продукти, услуги или уеб сайтове на трети лица за Ваше удобство и информация. Ако кликнете върху тези линкове, Вие излизате от сайта на Schneider Electric. Schneider Electric не контролира сайтовете и практиките на поверителност на тези трети лица, които могат да бъдат различни от практиките на Schneider Electric. Ние не одобряваме и не даваме изявления относно сайтовете на трети лица. Личната информация, която решите да предоставите или която се събира от тези трети лица, не е включена в Декларацията за поверителност на Schneider Electric. Ние Ви препоръчваме да преглеждате политиката на поверителност на всеки преглеждан от Вас сайт, преди да разрешите събирането и използването на лична информация.

   Ние можем да предоставяме линкове към социални мрежи, които Ви дават възможност да споделите информация и да взаимодействате с Schneider Electric на сайтовете на различни социални мрежи. Използването на тези линкове може да доведе до набиране или споделяне на информация за Вас, в зависимост от конкретната опция. Ние Ви препоръчваме да преглеждате политиката на поверителност и настройките на сайтовете на социалните мрежи, които ползвате, за да знаете каква информация може да бъде набирана, използвана и споделяна от тези сайтове.

   Ако публикувате, коментирате, демонстрирате интерес или споделите лична информация, включително снимки, в който и да било публичен форум, социална мрежа, блог или друг подобен форум, моля имайте предвид, че всяка лична информация, която изпращате, може да бъде прочетена, преглеждана, събирана или използвана от други потребители на тези форуми и може да бъде използвана за контакт с Вас, изпращане на непоискани съобщения или за цели, които не са под контрола на Вас или на Schneider Electric. Schneider Electric не носи отговорност за личната информация, която решите да изпращате в тези форуми.

   11. Вашите права за достъп

   Като субекти на данни, Вие можете да пратите запитване относно естеството на личните данни, съхранявани за Вас и обработвани от която и да било организация на Schneider Electric. Вие ще получите достъп до Вашите лични данни, независимо от мястото на обработка и съхранение на данните.

   Организацията на Schneider Electric, която обработва тези данни, ще сътрудничи при предоставянето на такъв достъп или директно, или през местно дружество. Такива заявки за достъп могат да се изпращат на:

    Schneider Electric Data Privacy Officer
    35 rue Joseph Monier
    F- 92506 Rueil-Malmaison
    France
    Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

   Ако Вашите лични данни са неточни или непълни, можете да заявите тяхното коригиране.

   12. Изменения в тази декларация за поверителност

   Schneider Electric си запазва правото да внася промени в тази декларация за поверителност, според нуждите, например, за постигане на съответствие с изменения в законодателството, нормативната уредба, практиките и процедурите на Schneider Electric или изисквания, наложени от органите за защита на данните.

   В такъв случай, Schneider Electric ще информира кандидатите, клиентите на Schneider Electric и други заинтересовани лица за всякакви съществени изменения в тази декларация за поверителност. Schneider Electric ще публикува всички изменения на съответните вътрешни и външни уеб сайтове.

   Настоящата декларация и описаните в нея политики нямат за цел и не създават каквито и да било договорни или други законови права.

   Последна актуализация: 13 май 2013 г.