• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Просто, базирано на честотно регулиране краново управление