• Default Alternative Text
  Изберете най-ефективнте решения за защитни вериги за Вашата машина

  Защитна функция за аварийно спиране

  Алтернативен текст по подразбиране

  Предизвикателства

  Функцията за аварийно спиране се използва за привеждане на машината в безопасно работно състояние за възможно най-кратък период от време, без нараняване на хора, повреждане на машината или на околната среда. Съществуват три метода на спиране: категория на спиране 0, категория на спиране 1 и категория на спиране 2. Те се определят от оценката на риска и функционалните изисквания на машината. EN ISO 13850 (бивш EN 418) указва функционалните изисквания и принципите на проектиране на устройства за аварийно спиране.
  Алтернативен текст по подразбиране

  Функция за безопасност за аварийно спиране

  Изберете най-ефективните решения за вериги за безопасност за Вашата машина.