• lightning behind power lines and electric power station, electric utilities, smart grid

  Критично електрозахранване

  Financial trader looking at monitors, finance, big data analytics

  Критично електрозахранване за критични системи

  Осигуряването на надеждно и непрекъсваемо електрозахранване на управляващи системи и ИТ/комуникационни инфраструктури и изолирането от електрически смущения, причинени от тежки климатични или други фактори, е цел от голямо значение за успешното функциониране на всеки циментов завод.
  • Решения

   • Критично електрозахранване, блокове за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), ограничители на напрежение
   • Глобални, цялостни продукти и услуги за аварийно променливотоково и постояннотоково електрозахранване
   • Цялостни решения, създадени за заводски и корпоративни среди
   • Решения за чувствително електронно, мрежово, комуникационно и индустриално оборудване
  • Конкурентно предложение

   Schneider Electric Ви помага да осигурите непрекъснато и отговарящо на изискванията електрозахранване на Вашите критични приложения и защита срещу редица от основните причини за загуба на данни, повреждане на хардуера и престои.
  • Диференциация

   • Доказана защита на захранването при приложения за управление и сурови среди 
   • Лидерът в управлението на инфраструктурата на центрове за данни

  Ползи

  • Инженери в командна зала на металургичен завод, индустриална автоматизация, защитни продукти
   Надеждна защита на критични за мисията системи
  • Металург, работещ до открита стоманодобивна електродъгова пещ в индустриална леярна, индустриална автоматизация, обработка на минерали
   По-малко прекъсвания
  • Изливане на разтопена стомана в доменна пещ, обработка на минерали, система за изпълнение на производството
   Предотвратяване на загубата на данни и свързаните с това производствени загуби