• Default Alternative Text

  Научете повече за Facility Insights

  • Източници

   • Sustainability consulting between two factory workers in bottling plant, food and beverage.

    Брошура
    Открийте услугите Facility Insights

    Днес управлението на обекти е нещо повече от това просто да се осигури безопасност и функционалност на конструкцията на сградите. То е свързано и със съкращаване на разходите, спестяване на време, осигуряване на комфорт и постигане на съответствие с нормативната уредба. В допълнение с намаляване на бюджетните разходи и засилване на тенденцията за постигане на повече с по-малко средства - всичко това налага ограничаване на грешките и превръща съвременното управление на обектите в истинско предизвикателство.

    Facility Insights е пакет от управлявани услуги, предоставяни от сертифицирани EcoXpert партньори.

    Прочетете брошурата
   • Default Alternative Text

    PDF презентация
    Въведение към услугите Facility Insights

    Услуги за повишаване на производителността и подобряване на процесите в обекти:

    - Експертни услуги за анализ на данни.
    - Периодични доклади.
    - Експертни съвети и помощ за оптимизиране работата на обекта.
    - Сравняване на няколко обекта с цел фокусиране върху тези с по-ниска ефективност.
    - Препоръки за прилагането на бързи действия.
    - Диагностициране на проблеми свързани с потреблението.
    - Оптимизирано събиране на данни от нашите местни партньори.
    Свалете презентацията
   • Default Alternative Text

    Бяла книга
    Как се създава ефективна измервателна система

    Системите за повишаване на енергийната ефективност могат да повишат стойността на собствеността, да улеснят препродажбата и да повишат цените и приходите от наеми. Тези системи са рентабилни и гарантират бърза възвращаемост на инвестициите. 

    Общото между всички системи за измерване на енергийната ефективност е необходимостта от надеждно, точно измерване и проследяване на енергопотреблението. Когато става въпрос за търговски сгради, монтирането на ефективна система за измерване на потреблението на вода, въздух, газ и електроенергия може да се окаже източник на значителни икономии на енергия и намаляване на разходите.

    Прочетете бялата книга
   • Dripping faucet with water drop

    Интерактивен PDF
    Директива относно енергийната ефективност на Европейския Съюз: Европейски стандарти и регламенти.

    Този документ представя различни Европейски стандарти и регламенти относно енергийната ефективност на сградите.

    Директивата относно енергийната ефективност на Европейския Съюз включва следното:

    - Стандарт относно енергийните одити (EN 16247)
    - Методология за управление на енергията (ISO 50001)
    - Услуги за енергийна ефективност (EN 15900)
    - Въздействие на системите за автоматизация, управление и контрол на сградите (EN 15232)
    Свалете PDF файла
   • Technician sitting in office running diagnostics in large data center

    Електронен каталог
    Достъп до пълната техническа спецификация на Facility Insights

    Вижте пълния списък на услугите Facility Insights, включително: одити, управлявани услуги, опции на услуги и услуги по заявка. Вижте каталога