• Default Alternative Text

  Нормативна база Еко Дизайн

  • Нормативна база Екодизайн

  Нормативната база Екодизайн влиза в сила от 11 юни 2014 г. и е обнародвана в Официален вестник на Европейския съюз. Това ново законодателство налага в рамките на ЕС максималното ниво на загуби за трансформатори, пуснати в експлоатация от 1 юли 2015 г., но е приложимо и за трансформатори, закупени след 11 юни 2014 г.

  След 1 юли 2015 г. няма да бъде възможно да се пускат на пазара или в експлоатация трансформатори, които не отговарят на тези минимални изисквания и производителите ще носят пълна отговорност за прилагане на закона.

  След датата на влизане в сила, производителите не трябва да сключват нови рамкови договори за трансформатори със спецификации за енергийна ефективност над минималните изисквания, описани в разпоредбата.

  Рамкови договори, подписани преди 11 юни 2014 г, могат да останат валидни до крайната им дата дори при доставки след 1 юли 2015 г.

  Причини: Ангажименти на Европейския съюз

  ЕС ще изпълни своята програма "20-20-20" до 2020 г:
  • Намаление от  20% на емисиите на парникови газове 
  • Намаление от  20% на консумацията на енергия 
  • Достигане на 20% възобновяема енергия в общото производство 
  • Загубите в електропреносната мрежа представляват около 2.5% от общата консумация на енергия на ЕС
  До 2020 г. могат да бъдат постигнати икономии от приблизително 16 ТВч/година с новата нормативна база

  Екодизайн се стреми да постигне две основни цели за трансформатори:
  • Намаляване на загубите на електричество (1-ва стъпка през 2015 г, 2-ра стъпка през 2021 г)
  • Постигане на по-ясни и видими показатели на производителност
  Хармонизиране на максималните нива на загуби в Европейския съюз

  Въвеждане на изисквания за ефективност на трансформатори със средна мощност за първи път.

  Последствия от Екодизайн за трансформатори

  Маслени и сухи трансформатори: намалено ниво на загуби при маслените разпределителни и сухи трансформатори до 3150 kVA

  Трансформатори със средна и висока мощност:
  • Ниво на максимална ефективност (микс от загуби под товар и загуби без товар) за трансформатори > 3150 kVA
  • Към днешна дата няма разпоредби за трансформатори > 3150 kVA
  • Сухи трансформатори до 10MVA  36kV
  • Специалните трансформатори не са засегнати от тази разпоредба
  • Значително увеличение на разходите за оборудване и теглото/размера
  • Намаление на експлоатационните разходи (оптимизиране на общите разходи за собственост)
  > Официални документи на ЕС